משלוח חינם בקניה מעל 199 ש”ח 

משלוח חינם בקניה מעל 199 ש”ח 

תקנון האתר

תקנון האתר

מבוא

ברוך הבא לאתר www.super-kids.co.il (להלן -“האתר”). האתר מאפשר רכישה מקוונת של מוצרים המשווקים על ידי סופר קידס )חנות וירטואלית( )להלן: “המוצרים”(. הרכישה באתר, תתאפשר בכפוף לתנאים המפורטים להלן בתקנון זה )להלן – “תנאי השימוש”(. המשתמש באתר )להלן: “המשתמש”( נדרש לקרוא תקנון זה בעיון בטרם גלישה באתר ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר שכן, המשך גלישה ועיון במידע המפורסם באתר ו/או רכישה של מוצר כלשהו באתר מהווים הסכמת המשתמש להוראות תקנון זה. המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתקנון זה אולם אם המשתמש אינו מסכים לאמור כאן, המשתמש מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר. סופר קידס שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי בתנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה. השימוש בלשון זכר בלבד הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר, זכר ונקבה גם יחד. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון. תנאי סף לביצוע רכישה באתר

ביצוע הרכישה באמצעות האתר יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את העסקה במידה ולא יתקיים אחד מתנאי הסף הנ”ל: 6.1 המשתמש הינו בגיר )בן 18 ומעלה(. במידה והמשתמש קטין )מתחת לגיל 18( או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס מסיבה אחרת )יחד להלן, לצורך תקנון זה: “הקטין”(, כי אז נדרש הקטין בזאת לידע את האפוטרופוס הממונה עליו ו/או את הוריו )יחד להלן לצורך תקנון זה: )”הממונים”( בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם מראש לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על הממונים חלה האחריות ליידע את הקטין המעוניין להשתמש באתר בדבר תנאי השימוש בו וכן לפקח על פעילותו. כל פעילות אשר תבוצע על ידי קטין באתר תחשב כאילו ניתנה הסכמת הקטין ו/או הממונים עליו לאמור בתנאי התקנון.

6.2 המשתמש הינו בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

6.3 המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות, וחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה ו/או בעל חשבון Paypal פעיל. 6.4 המען הינו לקוח קצה פרטי הרוכש לשם שימוש ביתי, פרטי ומשפחתי. לא תתאפשר מכירה סיטונאית ובסיטונאות. 6.5 המען אליו יש לספק את המוצרים הינו בישראל, ונמצא במפת החלוקה של רשות הדואר. 6.6 המוצרים המבוקשים זמינים במלאי האתר. פרטי המשתמש

בעת ביצוע רכישה באתר יידרש המשתמש להזין בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים: מספר תעודת זהות, שם פרטי ושם משפחה )במקרה של תאגיד- שם ומס’ חברה(, טלפון, כתובת מדויקת, מיקוד, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמופיע באתר. המשתמש מתחייב בזאת למסור את פרטיו האישיים בלבד וכן מתחייב כי הפרטים שימסרו הינם נכונים, עדכניים, מלאים ומדויקים ומצהיר כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו. מובהר כי במסגרת הליך ההזמנה ומסירתה למשתמש נדרשת זמינות המשתמש באופן טלפוני ו/או לקבלת מסרונים וכי במקרה של חסימת קו טלפוני לקבלת תוכן ו/או “טלפון כשר” ו/או מניעה אחרת לקבלת מסרונים מסופר קידס, לא ניתן יהיה להשלים את תהליך ההזמנה ומסירתה והמשתמש מאשר כי הדבר ידוע ומובן לו ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות כלשהן כלפי סופר קידס במקרה של אי קבלת מידע באמצעות טלפון/מסרון מן הטעמים הללו. מובהר כי במידה והפרטים שיימסרו יהיו שגויים, חלקיים או לא מדויקים, כי אז לא תוכל סופר קידס להבטיח את ביצוע ההזמנה ו/או את אספקת המוצרים לידי המשתמש במועד המתוכנן. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ו/או פרטים שאינם שלו עלולה להוות עבירה פלילית וכי במקרה של מסירת פרטים כוזבים ייתכנו צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לסופר קידס בשל כך. בעצם ביצוע העסקה באתר באמצעות כרטיס אשראי ו/או חשבון פייפאל מצהיר בזאת המשתמש כי כרטיס האשראי ו/או חשבון הפייפאל באמצעותו מבוצעת העסקה הינו בבעלותו או בבעלות תאגיד בשמו הוא מבצע את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הוא מורשה על פי כל דין ו/או הסכם לבצע עסקה בסכום העסקה הרלוונטי.

ביצוע רכישה באמצעות האתר

לצורך ביצוע הרכישה, לאחר מסירת פרטיו האישיים כמפורט בסעיף 7 לעיל, יידרש המשתמש לאשר את ביצוע הזמנתו )להלן: “ההזמנה”(. התשלום בגין הרכישה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי )ישראלי בלבד( או חשבון Paypalבלבד )לא יתאפשר תשלום באמצעי תשלום אחר כגון: שיק, מזומן, זיכוי, תו שי(. עם סיום הליך המכירה ישלח לדואר האלקטרוני של המזמין מסמך המכיל את פרטי העסקה כנדרש על פי חוק )להלן: “מסמך פרטי העסקה”(. לאחר ביצוע ההזמנה יבדקו פרטי כרטיס האשראי באמצעותו בוצע התשלום אל מול חברת האשראי המתאימה ועם קבלת אישורה של חברת האשראי, תישלח אל המשתמש הודעת דוא”ל, בהתאם לפרטי ההתקשרות שמסר בעת רישום לאתר, בדבר אישור ביצוע הרכישה. בהתאמה, בתשלום באמצעות חשבון פייפאל יתבקש המשתמש להזין את פרטי חשבונו הקיים באתר פייפאל, או לחלופין, יוכל לבחור לפתוח חשבון פייפאל. במקרה של תשלום באמצעות חשבון פייפאל, תאושר הרכישה רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל. יובהר ויודגש כי ביצוע ההזמנה בפועל על ידי סופר קידס יעשה רק לאחר שיתקבל אישור חברת האשראי בדבר ביצוע החיוב, זאת בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית, ובכפוף לזמינות המוצר במלאי.

במידה והרכישה לא תאושר על ידי חברת האשראי, זאת מכל סיבה שהיא, כי אז תוצג למשתמש הודעה באתר וכן, תישלח לו הודעת דוא”ל על כך. במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.

מרגע ביצוע ההזמנה באתר ואילך תהיה רשאית סופר קידס לשלוח אל המשתמש הודעות עדכון באמצעות דוא”ל ו/או מסרונים, בדבר סטטוס ביצוע ההזמנה. המכירה באתר הינה מכירה עד גמר המלאי. במקרה שלאחר הזמנת מוצר באתר על ידי המשתמש, יתברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, כי אז סופר קידס, תודיע על כך למשתמש ותציע לו מוצר חלופי או לחלופין, לבטל את הזמנת המוצר ולזכות את הלקוח בעלות המוצר המבוטל כפי שחושבה בהזמנה. מבלי לגרוע מאילו מהוראות תקנון זה, מובהר כי בתקופות בהן ייערכו מבצעים שונים באתר תהא סופר קידס רשאית להורות בדבר שינויים שונים באתר ו/או במגוון השירותים המוצעים ללקוחות האתר. לשם הדוגמא; במהלך תקופת מכירה מיוחדת )”sale”( ייתכן ולא תינתן האפשרות להזמנת אריזות מתנה ו/או ברכות בהזמנת מוצרים באתר. כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש”ח )שקלים חדשים(. המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח. מובהר כי סופר קידס רשאית לעדכן ולשנות את המחירים המופיעים באתר מעת לעת וללא הודעה מוקדמת והמחיר המחייב יהא המחיר שימסר למשתמש בעת השלמת הליך הזמנה. לא יינתנו כפל הנחות/הטבות על פריטים הנמכרים באתר )אלא אם יצוין אחרת(. במקרה של מבצעים מיוחדים ופרסום “תקנון מבצע” יחולו על המבצע הוראות “תקנון המבצע”. התקנון יפורסם באתר.

אספקת המוצרים

סופר קידס תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר אל כתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו או לחלופין, אל חנות סופר קידס, לפי בחירת הלקוח. אספקת מוצרים לבית המשתמש/מען אחר שמסר

משלוח אל בית הלקוח או מען אחר שמסר המשתמש, לפי בחירתו, יבוצע בכפוף לתשלום דמי משלוח כמפורט באתר )להלן: “דמי המשלוח”(. דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי או חשבון Paypal ויצטרף לתשלום הכולל עבור המוצרים שהוזמנו, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, זולת אם בוטלה העסקה בהתאם להוראות הדין. תעריפי משלוח של ריהוט: אינם כלולים בהטבות תעריפי משלוח המפורסמות מפעם לפעם באתר .
מחיר הובלה והרכבה למוצרי ריהוט מתומחר בנפרד ומצוין בתחתית עמוד מוצר!

סופר קידס תפעל ככל יכולתה לספק את הפריטים לכל יישובי ישראל. מען ברחבי הארץ ואולם אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. תעריף דמי המשלוח יפורסם באתר ויכול להשתנות מעת לעת. שירותי השילוח יבוצעו באמצעות חברת שליחויות עצמאית )להלן: “חברת השילוח”(, לפי בחירת סופר קידס ושיקול דעתה ויכול שזהות החברה המשלחת תשתנה מעת לעת. סופר קידס תפעל על מנת לספק את המוצרים שהוזמנו על פי התנאים ודמי המשלוח הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה. במועד עדכון תקנון זה זמן אספקת המוצרים מרגע הזמנתם באתר הינו בתוך 7 ימי עסקים לכל היותר. מובהר כי במהלך מכירה מיוחדת/תקופות מבצעים, לרבות SHOPPING IL, בלאק פריידיי וכיוצא בזה, זמן האספקה עשוי להתארך ולארוך 14 ימי עסקים. מובהר כי מועד אספקת המוצרים המצוין באתר מתייחס לימי עסקים )היינו, בספירת הימים לא יספרו ימי ו’-ש’, ערבי חג וחג( וכן, כי המועד לתחילת ספירת ימי העסקים יהא במועד השלמת העסקה באתר. לתשומת לב המשתמש, הזמנה שבוצעה באתר שלא ביום עסקים או ביום עסקים לאחר השעה 14:00, תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.

לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג. מובהר כי התחייבות סופר קידס לאספקת המוצרים הינה בכפוף להשלמת ביצוע התשלום על ידי המשתמש ואישורו על ידי חברת האשראי וכן בכפוף לזמינות המוצרים במלאי. לשם מסירת המוצרים המוזמנים לידי המשתמש בביתו או במען שמסר, ייצור נציג חברת השילוח קשר טלפוני עם המשתמש לשם תיאום המסירה )באמצעות שיחת טלפון ו/או מסרונים(. מובהר כי מסירת המוצרים במועד הינה תלויה, בין היתר, בזמינות הלקוח לשם תיאום קבלתם עם הנציג כאמור. מובהר כי עיכוב באספקת מוצר, הנובע מאי זמינות הלקוח לא יחשב, בכל מקרה, כאיחור במסירת ההזמנה על ידי סופר קידס ולא יזכה את הלקוח בפיצוי כלשהו.

סופר קידס לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטי התקשרות שגויים ו/או לא מדויקים/מלאים שמסר המשתמש וכן, לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות השבתות, נזקי טבע וכיוצ”ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה צפויים ו/או הידועים לסופר קידס מראש, תנקוט סופר קידס במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד ההזמנה. שינוי מען המשתמש למסירת המשלוח לאחר שהמשלוח כבר יצא אל המען שהוזן באתר בעת ביצוע ההזמנה, יבוצע על ידי סופר קידס, בתיאום עם המשתמש )באמצעות מחלקת שירות הלקוחות(, בכפוף לתשלום בסך 25 ₪.

ביטול עסקה

המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 )להלן: “חוק הגנת הצרכן”( והתקנות מכוחו או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן; ביטול העסקה ייעשה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר ביניהם. מובהר כי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, לקוח שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, יהא רשאי לבטל את העסקה באתר בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הזמנה בפועל או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין סופר קידס ללקוח, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. הודעת ביטול ניתן למסור באמצעות “כפתור ביטול עסקה” בדף הבית באתר, בפניה אל מחלקת שירות הלקוחות של סופר קידס , במייל cs@super-kids.co.il, בדואר רשום לכתובת דרך הדרום 20, קרית גת, מתחם איי סלומון. בהודעת הביטול יש לציין את שם ומספר הזהות של המשתמש ומספר ההזמנה )ו/או פרטי זיהוי נוספים שידרשו לשם זיהוי העסקה וזהות מבטל העסקה(. החזרת הפריט לידי סופר קידס תבוצע באחת מהדרכים הבאות: מסירת הפריט בחנות סופרקידס בקרית גת שליחת הפריט אל החנות באמצעות דואר /ואו שליח ו/או בדרך אחרת. כספו של המשתמש יושב לו תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% המוצר יוחזר על חשבון המשתמש. ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע או בשל הפרה של החוזה על ידי סופר קידס.

על המשתמש לבדוק את הפריט/ים מיד עם קבלת ההזמנה לידיו. במידה ופריט כלשהו התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, יהא רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו. בביטול בנסיבות אלה לא ייגבו דמי ביטול, כספו של המשתמש יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, והמוצר יוחזר אל סופר קידס על חשבונה. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי באריזתו המקורית. לסופר קידס תעמוד הזכות לתבוע את המשתמש בשל ירידה בערך המוצר. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה באשראי יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר. במקרה של ביטול חלק מן העסקה )החזרת פריט אחד מבין כמה שנרכשו( סופר קידס תחזיר למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו בגין הפריט המוחזר. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה שבוצעה באמצעות פייפאל יבוצע באמצעות העברה בנקאית אל חשבון המשתמש, זאת בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר. במקרה של ביטול חלק מן העסקה )החזרת פריט אחד מבין כמה שנרכשו( סופר קידס תחזיר למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו בגין הפריט המוחזר. בכל מקרה, סופר קידס תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה ובהתאם לדין, לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם )ולמעט במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה(. החזרת המוצר לשם החלפתו במוצר אחר או לקבלת זיכוי כספי תעשה בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת בסופר קידס, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 30 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש, בצירוף חשבונית, ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט, אריזתו לא נפתחה ולא הוסרו תוויות הפריט. סייגים לזכות הביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית. בכל שאלה הקשורה לביטול העסקה, בירורים, החלפות, החזרות וכד’ יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של סופר קידס בדוא”ל cs@super-kids.co.il או בטלפון 08-6880003.

ביטול העסקה על ידי סופר קידס

סופר קידס תהא רשאית לבטל עסקה כולה או חלקה בנסיבות להלן: 56.1 במקרה ונפלה באתר טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר המוצג באתר ובין אם בתיאור המוצר כפי שהוצג באתר;

56.2 במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין; 56.3 אם התברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית ו/או שאיננה בהתאם להוראות תקנון זה של המשתמש ו/או מי מטעמו; 56.4 אם המוצר המוזמן סופק לכתובת ו/או לסניף לפי בחירת הלקוח ואולם לא נאסף במשך 14 ימי עסקים ו/או לא נוצר קשר עם הלקוח לשם מסירתו עקב אי זמינות הלקוח ו/או פרטי התקשרות שגויים/חלקיים/לא עדכניים.

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל העסקה וסופר קידס תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי שילב בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

הגנה על הפרטיות ומאגרי מידע

סופר קידס ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישיים של המשתמש )שם, דואר אלקטרוני וכדומה(, יישמרו במאגר המידע של סופר קידס ואחת ממטרותיו היא דיוור ישיר. להסרה ממאגר המידע, יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות של סופר קידס במייל cs@super-kids.co.il או בטלפון: 08-6880003. מובהר כי על מנת להגן על סודיות המידע פועלת סופר קידס באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני )SSL- Secure Socket Layer( המשמש להצפנת נתונים מרגע הקלדתם על ידי הלקוח ועד להעברתם למערכת אתר סופר קידס. ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים במערכות סופר קידס מאחר וסופר קידס נעזרת בחברה חיצונית ]CreditGuard[ לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של סופר קידס להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי סופר קידס ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי סופר קידס. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, שילב לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. לתשומת לב המשתמש: במעמד הרכישה הראשונה באתר יתבקש המשתמש לבחור במקום המיועד לכך האם הינו מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת מידע תכני באמצעות הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים )הודעות S.M.S(. אם המשתמש אינו מעוניין לקבל מידע תכני ו/או הודעות על מבצעים והנחות מסופר קידס, הוא יוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן יוכל להסיר בכל עת את פרטיו מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר לרבות במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון )הודעות S.M.S( שיקבל מסופר קידס. השימוש במידע נעשה על פי דין ונועד לצרכי ניהול ותפעול האתר ומתן השירותים ללקוחות ובכלל זה: שיפור חווית המשתמש, שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר, שינוי וביטול שירותים ותכנים קיימים, התאמת תכנים ושירותים ללקוחות וטעמם, למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירות, למטרת פניה לנרשמת בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר של חומר שיווקי ופרסומי ו/או אחר בכל אמצעי תקשורת )לרבות ב-SMS ודוא”ל(, לרבות באמצעות טכנולוגיית “עוגיה” )Cookies( לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי ו/או לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכד’. מובהר כי המידע עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירותים ו/או תפעול האתר ו/או מועדון הלקוחות ו/או לניהולו התקין של האתר )כגון על ידי העברת מידע לעובדי החברה ו/או לספקי האתר(, והכל בהתאם להוראות התקנון ולכל דין. סופר קידס תוכל למסור פרטים כאמור גם לצרכים אחרים ככל שתידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או לפי דין ו/או על פי בקשה מגורם משפטי מוסמך ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות ו/או לצורך הגנה על ביטחון ושימוש הלקוחות באתר ו/או אם תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר וככל שהמידע יועבר לאותו גוף שיקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות בחברה ו/או אם תעלה טענה ו/או יתעורר חשד אצל החברה כי הנרשמת לאתר ביצעה מעשה ו/או מחדל הפוגע ו/או עלול לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים ו/או חשד כי המשתמשת ביצעה שימוש שיש בו משום לאפשר, לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה בלתי חוקי ו/או חשוד כמעשה בלתי חוקי ו/או שימוש שיש בו משום הפרת תנאי מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם החברה. רישום הפרטים באתר ו/או השימוש באתר מהווה הסכמה של הנרשמת לכך שמידע אודות פרטיה וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטיה יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש כדין. משתמש רשאי לדרוש מהחברה בכתב, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. המשתמש מוסר את פרטיו מרצונו החופשי. ידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע אודותיו. האחריות בגין נכונות הפרטים ועדכונם הינה על המשתמש בלבד. זכויות יוצרים וקנין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה הינם רכושה הבלעדי של סופר קידס בלבד. האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, תרשימים, עיצובים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוב’ )להלן – “המידע”( מוגנים ע”י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. המידע הוא קניינה של סופר קידס או של צדדים שלישיים אשר התירו לסופר קידס לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר סופר קידס, בסיסי הנתונים בו )לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'(, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר סופר קידס, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם שילב בלא קבלת הסכמת שילב מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים

באתר שילב לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת שילב מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה )אם וככל תינתן(. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר )לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של סופר קידס מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת )Frame(, גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו )”קישור עומק”(, אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו סופר קידס, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. שם החברה, שם המותג )סופר קידס(, סימני המסחר של סופר קידס )בין אם נרשמו ובין אם לאו(, וכיוב’ – הם כולם רכושה של סופר קידס בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. אייקונים )icons( כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו )logo( וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של סופר קידס ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם סופר קידס נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של סופר קידס. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ”ל, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק הימנו. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת )Frame(, גלויה או סמויה, אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

הגבלת אחריותה של סופר קידס

האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצע לציבור כמות שהוא )As Is(. אמנם, התכוונה סופר קידס כי המידע יהיה נכון ומדויק, ואולם יתכן והמידע אינו שלם ולחליפין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. למרות האמור לעיל, סופר קידס בודקת את המידע המוצג באתר, לרבות המפרטים ומחירי המוצרים, בנסיבות בהן יתגלה לסופר קידס, כי נפלה טעות במידע המוצג באתר, תתקן סופר קידס את הטעות באופן מידי. מובהר כי סופר קידס אינה אחראית לאי דיוקים,

או לטעויות שנפלו ביחס למידע, במקרים בהם נקטה בכל האמצעים הסבירים בכדי למנוע טעויות אלו. סופר קידס מבהירה בזאת כי המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. יתכן וחלק מהמידע מקורו מצדדים שלישיים, ועל כן מובן שלסופר קידס אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין סופר קידס ערבה למידת הדיוק של מידע זה. יחד עם זאת, מפעילי האתר ינקטו בכל האמצעים מול הספקים בכדי לפתור תלונות צרכנים. סופר קידס אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי סופר קידס, נזקים, קלקולים, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר, אצל סופר קידס או מי מספקיה. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. סופר קידס אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר. סופר קידס לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית. סופר קידס אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל “וירוסים” או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע. סופר קידס אינה נושאת באחריות לתוכנן של מודעות פרסומת או הצעות מסחריות המתפרסמות באתר על ידי צדדים שלישיים. סופר קידס לא תהיה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצריה וכן, לא תהא אחראית במקרה של נזק למוצר אשר הותקן על ידי המשתמש שלא בהתאם להנחיות. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלים בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות. למען הסר כל ספק מובהר כי אם בתום לב נפלה טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר ו/או מחירו באתר, לא יחייב הדבר את סופר קידס. במקרה כאמור סופר קידס תאפשר למשתמש לבטל את העסקה ותשיב לו את מלוא הכסף ששילם.

הופעתם של קישורים )”לינקים”( באתר, המפנים לאתרים אחרים כלשהם אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה לרבות מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת. בכל הנוגע לקישורים לאתרים אחרים, אשר אינם מתופעלים על ידי סופר קידס, סופר קידס לא תהיה אחראית לנכונות המידע ו/או לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, ככל שנזק כאמור יגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע באתרים אלה או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם.

תנאים נוספים

אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. בכלל זה, אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת. סופר קידס שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר מצד משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש, ו/או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר. סופר קידס שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות מעת לעת כל חלק מהמידע המצוי באתר, על ידי עדכון האתר. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי שילב בגין שינויים במידע באתר. סופר קידס רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד סופר קידס לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר. המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין סופר קידס כל קשר ו/או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש. הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד. היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם. אם אינך מסכים לכללי השימוש, התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה , אנא הימנע מלעשות שימוש באתר זה. מובהר כי סופר קידס רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

מאי 2020 

 

סל הקניות

התחברות

אין לך חשבון עדיין?